چرا بازیافت مهم است ؟

بازیافت یکی از بهترین راهها برای تاثیر مثبت بر جهانی است که در آن زندگی می کنیم. بازیافت برای محیط زیست و همچنین برای ما مهم است. ما باید برای جمع آوری و بازیافت زباله ها سریع عمل کنیم زیرا مقدار زباله ای که ما ایجاد می کنیم، همیشه در حال افزایش است. مقدار زباله …