خشکشویی آنلاین چیست؟

خشکشویی آنلاین یا خشکشویی اینترنتی چیست ؟ با توسعه تکنولوژی شاهد ظهور خشکشویی های آنلاین مبتنی بر فناوری های وب هستیم. این سیستم ها با تجمیع و ارائه خدمات در محل ، رقیب اصلی سیستم های خشکشویی سنتی بشمار می روند. خشکشویی آنلاین عبارتی است که به سرویسی داده می شود که خدمات خشکشویی را …